Kerry Blue Terrier

Zwingername: The Blue of Hesterberg
Besitzer: Petra Rintelmann
Anschrift: Hesterberger Str. 31
31621 Pennigsehl
Telefon: 05764 747
Homepage: www.blue-of-hesterberg.de
e-Mail:

Zwingername: of Kerry Castle
Besitzer: Antje und Rudolf Jun
Anschrift: Liekweger Str. 6b
31688 Nienstädt
Telefon: 05721 9333660
Homepage: kerryterrier.de
e-Mail: